OZE SYSTEMS

TURBINY MAŁE TURBINY ŚREDNIE TURBINY DUŻE

Finansowanie

EkoLeasing - finansowanie elektrowni wiatrowych


EkoLeasing umożliwia finansowanie zarówno nowych, jak i używanych elektrowni wiatrowych (masztu wraz z turbiną) i transformatorów

Leasing elektrowni wiatrowych na użytek własny

PRZEDMIOT LEASINGU:

Nowe elektrownie wiatrowe (maszt wraz z turbiną), KŚT 346 – stawka amortyzacji 7%; 

Używane elektrownie wiatrowe - stawka amortyzacji 10%;

Transformatory / trafostacja, KŚT 613 – stawka amortyzacji 10%;
Finansowaniem objęte są elektrownie wiatrowe nowe i używane nie starsze niż z roku 2000.
Finansowaniu nie podlegają: fundamenty, koszty badań, koszty transportu i montażu z wyłączeniem sytuacji w której usługa budowlana wraz z urządzeniem jest całością produktu oferowanego przez dostawcę.
Dopuszczalny jest leasing zwrotny.


Dla kogo:
- Przedsiębiorstwa;
- Rolnicy indywidualni.

- Osoby fizyczne oraz osoby prawne powołane na mocy prawa krajowego obowiązującego w miejscu ich siedziby, na mocy prawa wspólnotowego.

MINIMALNA / MAKSYMALNA WARTOŚĆ PRZEDMIOTU LEASINGU:
Minimalna wartość: 100.000 PLN netto;
Maksymalna wartość: bez ograniczeń.


PIERWSZA OPŁATA LEASINGOWA:
Od 10% do 40%

Waluta umowy:
PLN, EURO, CHF (tzn. oferta denominowana do EURO / CHF).

CZĘSTOTLIWOŚĆ OPŁAT:
Opłaty: miesięczne, sezonowe, degresywne.

RODZAJ LEASINGU:
Leasing ruchomych środków trwałych możliwy jako: Operacyjny, Finansowy, Zwrotny.

WARUNKI SZCZEGÓLNE:
a) Zgodnie z regulacją ustawy PIT / CIT, przy leasingu finansowym zawartym na okres nie krótszy 60 miesięcy, możliwość ustalenia przez Korzystającego
indywidualnej stawki amortyzacji i amortyzacji PL przez Korzystającego w okresie leasingu (tj. np. w 60 miesięcy);
b) Przy zawarciu każdej transakcji należy sprawdzić istnienie i zakres obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości.

OKRES LEASINGU:
Leasing operacyjny: 70 – 120 miesięcy;
Leasing finansowy: 12-120 miesięcy.

WARTOŚĆ KOŃCOWA:
a) Leasing operacyjny: (i) dla umowy na 70 miesięcy: 26%, (ii) dla umowy na dłuższy okres: zgodnie z regulacją  ustawy CIT dotyczącą hipotetycznej
wartości netto;
b) Leasing finansowy: 100 zł.

ZABEZPIECZENIA:
a) Weksel in blanco z wystawienia Korzystającego (wraz z poręczeniem małżonki, jeśli dotyczy;
b) Inne, określone przez BOR.

PROCEDURA ROZPATRYWANIA WNIOSKU / DOKUMENTY FINANSOWE:
1)Procedura standardowa.
2) Dokumenty wymagane od Klienta:
    2.1. Wniosek leasingowy + oświadczenie o zobowiązaniach.
    2.2. Dokumenty założycielskie i finansowe:
    - dokumenty rejestrowe firmy (NIP, REGON, wpis do ewidencji - EDG, KRS, umowa spółki);
    - kopie sprawozdań finansowych oraz deklaracje podatkową (PIT/CIT) za poprzedni rok;
    - kopie bieżących dokumentów finansowych za ostatni zakończony okres obrachunkowy;
    - zestawienie rocznych, planowanych przychodów i kosztów związanych z prowadzeniem działalności związanej z wytwarzaniem energii;
    2.3. Pozostałe dokumenty:
    - stan prawny gruntu (odpis KW, akt notarialny własności gruntu);
    - wypis i wyrys z rejestru gruntów;
    - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, warunki zabudowy;
    - projekt budowlany;
    - pozwolenie na budowę;
    - dokument stwierdzający możliwość lokalizacji planowanej inwestycji na danym terenie, decyzja środowiskowa;
    - dokumenty, analizy potwierdzające, że potencjał energetyczny wiatru dla miejsca lokalizacji elektrowni wiatrowej zapewni produkcję energii na poziomie prognozowanym;
    - promesa koncesji/koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej i obrót energią;
    - promesa umowy/umowa z przedsiębiorstwem energetycznym na odbiór energii elektrycznej;
    - oferta elektrowni wiatrowej przedstawiona przez dostawce (cena, model, wiek urządzenia).

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących finansowania turbin wiatrowych zapraszamy do kontaktu.

 

 

TURBINY WIATROWE * ELEKTROWNIE WIATROWE * ENERGIA WIATROWA * FARMY WIATROWE