OZE SYSTEMS

TURBINY MAŁE TURBINY ŚREDNIE TURBINY DUŻE

Finansowanie

Działanie: 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł
 
Program: Program Infrastruktura i Środowisko
Priorytet: 9 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna
Działanie: 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych

Ogólne informacje
Celem Działania  jest wzrost produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych.
Projekty z zakresu energii elektrycznej mogą też dotyczyć małych elektrowni wodnych, w których celem inwestycji powinno być zwiększenie mocy do 10 MW.
Można także otrzymać środki na budowę lub działania umożliwiające zwiększenie mocy jednostek wytwarzania ciepła - tutaj istotny jest fakt, że ciepło ma 
pochodzić z energii słonecznej lub pochodzącej z wnętrza Ziemi.
Projekty obejmować mogą także działania związane z przyłączeniem jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do najbliższych
istniejących już sieci.


Beneficjent
O dofinansowanie mogą starać się:


Przeznaczenie
Korzystając z dofinansowania w ramach tego działania można podjąć się inwestycji, które umożliwią zwiększenie produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych.

Do takich inwestycji należą m.in.:


Forma wsparcia
Minimalna wartość projektu: 20 mln PLN (wyjątki stanowią inwestycje w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z biomasy lub biogazu oraz w zakresie
budowy lub rozbudowy małych elektrowni wodnych – dla których minimalna wartość projektu wynosi 10 mln PLN). Maksymalna kwota wsparcia wynosi
40 mln PLN.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących finansowania turbin wiatrowych zapraszamy do kontaktu.


 

TURBINY WIATROWE * ELEKTROWNIE WIATROWE * ENERGIA WIATROWA * FARMY WIATROWE